utorok 5. júna 2007

Desatoro konzervatívca – katolíckeho monarchistu

1. Bezpodmienečne a bezvýhradne vyznávam katolícke Vyznanie viery.

2. Bezpodmienečne sa podriaďujem všetkým dogmám, ktorým učí Magisterský úrad katolíckej Cirkvi ako aj hlavným zdrojom katolicizmu, ktorými sú: Sv.Písmo, katolícka Tradícia a katolícka Cirkev ako mystické Kristovo telo. Uznávam, že katolícka Cirkev na čele s pápežom je jedinou a neomylnou nositeľkou pravdy v dejinách, ktorú ustanovil a zbudoval sám náš Pán Ježiš Kristus na apoštolovi Petrovi.

3. Vyznávam tiež s najväčšou vrúcnosťou, že behom katolíckej omše je predkladaná pravá a náležitá obeť uzmierenia a že v Najsvätejšej Sviatosti prijímania sú skutočne a podstatneprítomné Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista a že dochádza k premene celej podstaty chleba v Telo a celej podstaty vína v Krv. Túto pravdu som vždy ochotný hájiť.

4. Odmietam odluku Cirkvi od štátu, ako aj vylučovanie vplyvu Cirkvi na svetskú moc. Moc duchovná svojou podstatou a vznešenosťou prevyšuje svetskú moc. Uznávame tak koncepciu dvoch mečov, kde sa svetská moc podriaďuje morálnej a etickej náuke Cirkvi.

5. Uznávam nerovnosť a hierarchiu ako prirodzené vlastnosti ľudského spoločenstva.

6. Základným princípom vlády v spoločnosti má byť zameranie na spoločné dobro spoločnosti.

7. Uznávam prirodzený zákon, ktorý Boh vložil do srdca každému človeku a ktorý odráža Jeho večný zákon z ktorého plne vychádza. Každý zákon má byť s prirodzeným zákonom v súlade.

8. Uznávam, že ľudské práva a slobody musia priamo vyplývať z Cirkevnej náuky, Kristovho učenia a života. Všeobecné práva nie sú nikdy spísané, lebo prinajmenšom ústavné zákony a písané základné zákony sú vždy iba deklaratórnym prehlásením a už existujúcich právach, o ktorých sa nedá napísať viac ako to, že existujú, preto, že existujú.

9. Na vrchole vlády má byť jediný panovník, ktorého moc je obmedzená požiadavkami morálnej náuky katolíckej Cirkvi, princípom všeobecného dobra a oprávnených požiadaviek jednotlivých spoločenských stavov. Panovník je povinný ochraňovať spoločenský poriadok, ktorý stojí na princípoch uvedených v tomto dokumente.

10. Všetka moc pochádza od Boha. Každá vláda, ktorá to popiera nestojí na legitímnych základoch, ale na lži.
Monarchista však zároveň vidí aj druhú stránku tejto skutočnosti a preto zásadne odmieta násilné revolučné zmeny spoločenského poriadku.

O.A.M.D.G.