štvrtok 7. júna 2007

Krátka biografia grófa Josepha De Maistre


Napísal Richard Lebrunu


verejnené s láskavým zvolením autora preložil Peter Frišo prebraté zGróf Joseph de Maistre (1753-1821) bol hlavným teoretikom Kontra-Osvietenstva, ktorého spisy stimulovali takých mysliteľov ako Saint-Simon, Auguste Comte a Charles Maurras, a inšpirovali generácie Francúzskych rojalistov a ultramontánnych katolíkov. Hoci bol Francúzom jazykom a kultúrov a písal francúzsky, Maistre nikdy nebol Francúz /francúzsky občan/.


Narodený 1753 v Chambéry, hlavnom meste Savojska, potom časti Kráľovstva Piemontu-Sardínie, Maistre vždy zostával poddaným Savojského domu. Vyučený jezuitmi a v lokálnej collège, Maistre získal svoje právnické vzdelanie na Turínskej univerzite. Ako jeho otec, slúžil v Savojskom Senáte (ekvivalent k Francúzskemu parlamentu), a stal sa senátorom v roku 1788.


Následkom fracúzskej invázie do Savojska v 1792, Maistre opustil Chambéry, a slúžil ako piemontský diplomat v Lausanne (1793-97) a Petrohrade (1803-17). Jeho neskoršia právnická kariéra zahŕňala službu „Regenta“ (hlavy súdneho systému) v Sardínii (1800-1803) a „Regenta“ (ministra spravodlivosti) v Piemonte-Sardínii (1818-21).
Navzdory jeho právnickej kariére a dedičstvu obrovskej právnej knižnice od jeho starého otca z matkinej strany, Maistreho zápisníky a ranná korešpondencia ukazujú, že sa vždy zaujímal o humanitné predmety ako filozofia, teológia, politika a história ako o úzko právne otázky. K svojej rodnej francúzštine, gréčtine a latinčine, ktoré tvorili časť jeho excelentného klasického vzdelania, Maistre čítal anglicky, taliansky, španielsky, portugalsky a nemecky /s problémami/. Jeho poznámky a práce dokazujú, že vynikal tiež v čítaní textov Starého a Nového zákona, Cirkevných Otcov, gréckych a latinských klasických autorov, renesancie, autorov 17.storočia a všetkých hlavných predstaviteľov európskeho osvietenstva.
V skutočnosti bolo toho málo v živote Maistreho pred rokom 1789 čo by predpovedalo neskoršieho reakčného publicistu. Od 1774 do 1790, patril k slobodomurárskym lóžam v Chambéry a bol kontakte s viac ezoterickou a "iluminátskou" skupinou škótskeho rítu slobodomurárov, ktorá bola v susedstve, v Lyone. Toto prepojenie môže vyzerať čudné na neskoršieho Katolíckeho apologétu, ale v tomto čase boli tieto lóže navštevované často kňazmi a biskupmi rovnako ako katolíckou šľachtou. Lóže boli výhodným miestom pre ambiciózneho mladého muža, kde si mohol urobiť priateľov pre užitočných pre kariérny vzostup a pre diskusie o politických reformách. Navyše, mystické doktríny populárne v slobodomurárskych kruhoch sa Maistremu často zdali byť vidieckou protisilou k racionalizmu a odmietaniu náboženstva v tých časoch.
Blízky a zúčastnený pozorovateľ pokroku vo Francúzsku v rokoch predchádzajúcich revolúcii, Maistre videl v úradníkoch Francúzskeho parlamentu prirodzených vodcov postupných umiernených reforiem, a schvaľoval ich úsilie prinútiť kráľa k zvolaniu Generálnych stavov.
Sprvu plný entuziazmu ohľadom možností reforiem, mohol tiež uvažovať nad zvolením do Generálnych stavov; vlastnil totiž majetky naprieč francúzskou hranicou a pravdepodobne vyhovoval požiadavkám na spôsobilosti. V každom prípade, Maistre čoskoro stratil ilúzie v súvislosti s novinkami z Versailles. Oponoval spojeniu troch stavov /šľachty, kléru a tretieho stavu/ a v polovici júla 1789 predpovedal, že "záplava ziel" bude nasledovať toto "rovnostárčenie." Čo sa zdá byť rozhodujúce v Maistreovom obrate proti revolúcii bola revolučná legislatíva zo 4 augusta 1789. Od September, rozmýšľal nad tým, že zoberie do rúk pero aby sa postavil súčasným udalostiam.
V čase francúzskej invázie do Savojska v septembri 1792, Maistreho intelektuálna opozícia k revolúcii a všetky jeho práce boli pevne stanovené. Okamžite odišiel do Piemontu so svojou manželkou a deťmi, ako jediný savojský senátor, ktorý tak urobil. Maistre sa vrátil do Chambéry na krátko v januári 1793, čiastočne v pokuse uchrániť svoj majetok pred konfiškáciou, čiastočne preto, že Turín sa zdal byť neochotný odmeniť jeho lojalitu vhodnou pozíciou. Avšak, čoskoro zistil, že nemôže podporovať Francúzmi-vydržiavaný režim a opäť odcestoval, teraz do Švajčiarska, kde začal novú kariéru ako kontra-revolučný publicista.
Maistreho prvé úsilie v tomto žánri, jeho štyri Lettres d'un royaliste savoisien, publikované v 1793 pre tajný obeh vo Francúzmi okupovanom Savojsku, odhalil dilemu čistého politického rojalizmu vo veku demokratickej revolúcie. Kým sa sťažoval, že politická lojalita sa stala predmetom kalkulácií viac ako inštinktom ako ním bývala, jeho vlastný apel bol precíznym osvetlením jeho osobného záujmu. Žiadal svojich čitateľov aby posúdili vládu Savojského Domu podľa jeho záznamov a vyzýval svojich Savojských spoluobčanov "Milujte svojich vládcov ako milujete poriadok so všetkou silou svojej inteligencie."
Maistre rýchlo zamietol čistú politickú analýzu v prospech príhodnej interpretácie udalostí, ku ktorej sa dopracoval v lete roku 1794. Akokoľvek to bolo publikovanie jeho Considérations sur la France na počiatku roku 1797 ktorá ohlásila svetu Maistreho nové teologické vysvetlenie francúzskej revolúcie, a priniesla jeho reputáciu najväčšieho obrancu trónu a oltára. Maistre dal kozmický význam revolúcii tým, že proklamoval, že nikdy nebola úloha Prozreteľnosti v ľudských vzťahoch viac zreteľná.
Samozrejme Joseph de Maistre nebol prvým kto vyložil prozreteľnostnú interpretáciu revolúcie. Judeo-kresťanská tradícia poskytovala hojnosť precedensov pre pohľad na takúto katastrofu ako prácu Prozreteľnosti a určitý počet rojalistických spisovateľov sa venoval tejto téme. Maistre však prezentoval svoju teóriu s rozlišujúcou komplikovanosťou, silou a jasnosťou. Konštruujúc čo sa stalo dvojako ako Boží trest a ako prozreteľne ustanovenie miene na obnovu Francúzska, Maistre bol schopný odsúdiť revolúciu a jej idey ktoré stelesňovala a v tom istom čase, nakladať s ňou ako nevyhnutným prelúdiom pre obnovu Bourbonskej monarchie. Politická dilema savojského rojalistu našla svoje riešenie v náboženskej vízii vykúpenia.
Maistre čítal Reflections on the Revolution in France Edmunda Burka skoro potom čo práca vyšla v roku 1790, a zdieľal Burkovu emocionálnu reakciu proti násiliu, "nesmrteľnosti," a "ateizmu" revolúcie. Maistrova práca odráža Burkovské témy, zahŕňajúc úctu k ustáleným inštitúciám, nedôveru k inováciám, obranu predsudkov, aristokracie a Cirkvi. Maistre sa odlišuje od Burka primárne vo svojom chápaní Prozreteľnosti a v jeho neústupčivej obrane tradičného Rímskeho Katolicizmu a pápežskej autority.
Maistreho neskoršie práce odhaľujú postupný posun v dôraze z politiky na fundamentálne filozofické a teologické otázky. Jeho Essai sur le principe générateur des constitutions politiques (napísaná v 1807 a publikovaná v 1814) generalizovala politické princípy na ktorých postavil Considérations sur la France. Du Pape (1817) plná sily dokazuje neomylnú pápežskú autoritu ako nevyhnutný predpoklad pre politickú stabilitu v Európe. Les Soirées de Saint-Pétersbourg (publikované krátko po Maistreho smrti v 1821), preskúmali množstvo filozofických a teologických otázok v duchaplnej forme dialógu, kým dodatok, nazvaný "Enlightement on Sacrifices," odhaľuje Maistreho idey týkajúce sa utrpenia a násilia. Konečne, Examen de la philosophie de Bacon (nepublikované do roku 1836) lokalizuje zdroje scientizmu a ateizmu Osvietenstva v prácach anglického spisovateľa.
Maistre bol ostro kritizovaný pre extrémizmus jeho názorov, a čiastočne pre jeho úvahy o sociálnej roli kata, o vojne a o krviprelievaní. Jeho hĺbanie bolo určite originálne; odmietajúce čo kritizoval ako osvietenské formy racionality, Maistre sa snažil porozumieť iracionálnym a násilným dimenziám sociálneho a politického života. Hoci jeho teórie mnohých šokovali, malo by byť na neho nazerané skôr ako na inovatívneho teoretika násilia, skôr ako jeho advokáta.
Richard Lebrun/ktorý odišiel do dôchodku z Department of History of the University of Manitoba in 1998/