štvrtok 7. júna 2007

Mária a moslimovia


napísal bl. biskup Fulton Sheen

preložil Peter Frišo
prebraté z


The Remnant


Islam je jediným veľkým post-kresťanským náboženstvom sveta. Pretože vzišlo v 7. storočí od Mohameda, mohlo do svojho vnútra poňať niektoré elementy kresťanstva a judaizmu.
Moslimovia prebrali doktrínu jedného Boha, jeho Majestát a jeho silu tvoriť a použili ich ako základ pre zamietnutie Krista.


Nepochopiac predstavu Svätej Trojice, Mohamed spravil z Krista len proroka.
Katolícka Cirkev po celej severnej Afrike prakticky zničená silou moslimov a v súčasnosti /cca 1950/ Moslimovia začínajú expanziu opäť. Ak je islam herézou, ako sa domnieva Hilaire Belloc, je to jediná heréza ktorá nezačala upadať, ani počtami, ani oddanosťou jej nasledovníkov.

Misionárske úsilie Cirkvi smerom k tejto skupine bolo na zemskom povrchu neúspešné, pretože moslimovia takmer úplne nekonvertovateľný. Dôvodom je, že pre Mohamedových nástupcov stať sa kresťanom je podobné tomu stať sa z kresťana židom. Moslimovia veria, že majú konečné a definitívne odhalenie Boha svetu a Kristus bol iba prorokom ohlasujúci Mohameda, posledného skutočného Mohamedovho proroka.

Dnes /1950/ nenávisť moslimských krajín proti Západu sa stáva nenávisťou proti kresťanstvu samotnému. Hoci predstavitelia štátov to doteraz neberú na vedomie, je tu stále vážne nebezpečenstvo že časná sila islamu sa môže vrátiť a s ňou hrozba že môže zmietnuť Západ, ktorý prestal byť kresťanský a potvrdiť seba ako veľkú anti-kresťanskú silu svetovú silu.

Je našou pevnou vierou, že obavy ohľadom moslimov, ktoré niektorých berú do úvahy, nebudú realizované , ale moslimovia namiesto toho konvertujú ku kresťanstvu – a spôsobom, ktorým sa naši misionári nikdy nedomnievali.

Je našou vierou, že sa tak stane nie skrze priame učenie kresťanstvu, ale skrze vyzvanie moslimov k uctievaniu Matky Božej.

Toto je línia argumentu:
Korán, ktorý je „bibliou moslimov“ má mnoho pasáži týkajúcich sa blahoslavenej Panny.

Predovšetkým Korán uznáva koncepciu „nepoškvrneného počatia“ a panenského pôrodu. Tretia kapitola Koránu umiestňuje históriu Máriinej rodiny do genealógie, ktorá siaha cez Abraháma a Noeho až k Adamovi. Keď porovnávame opis Koránu Máriinho narodenia s apokryfným evanjeliom narodenia Márie, vedie nás to k tomu aby sme uverili, že Mohamed bol veľmi závislý na druhom menovanom.Obe popisujú vysoký vek a definitívnu neplodnosť /sv./ Anny, matky Márie. Avšak keď Anna pochopí, že sa má stať matkou Márie podľa Koránu hovorí: „Ach, Pane, prisahám a zasväcujem Ti, čo je vo mne. Prijmi to odo mňa!“
Keď sa Mária narodí, jej matka Anna hovorí: „A ja ju zasväcujem s celým jej potomstvom pod Tvoju ochranu, ó Pane, proti satanovi!“

Korán obsahuje tiež verše o vzývaní, navštívení a narodení Pána . Anjeli sú vyobrazení v spoločenstve so bl. Máriou, hovoriac: „Ó, Mária, Boh si Ťa vybral a očistil Ťa a zvolil Ťa nad všetky ženy na svete“.

V 19ej časti Koránu je 41 veršov o Ježišovi a Márii. Je tu taká silná obrana panenstva Márie, kde Korán vo štvrtej knihe, prisudzuje odsúdenie Židov ich ohyzdnému krivému obvineniu proti Panne Márii.

Mária, ďalej, je pre moslimov pravá ‘Sayyida, alebo „Lady“. Jej jedinou možnou vážnou rivalkou je Fatima, Mohamedova dcéra. Avšak, po smrti Fatimy Mohamed hovorí: „Budeš najblaženejšia medzi všetkými ženami raja, po Márii“.V jednom z variantov textu Fatima hovorí: „Som nad všetky ženy okrem Márie“.

Toto nás posúva k druhému bodu, menovite prečo sa Preblahoslavená Panna Mária v 20.storočí mala zjaviť pri nedôležitej dedinke Fatima a byť pre všetky ďalšie generácie nazývaná Fatimská Pana Mária.

Verím, že Blahoslavená Mária Panna si vybrala aby bola volaná Fatimskou Pannou Máriou ako záväzok a znamenie nádeje pre moslimov a ako prísľub, že Tí, ktorí jej preukazujú toľko rešpektu, raz prijmú tiež jej Božského Syna.
Dôkaz podporujúci tieto názory sa nachádza v historickom fakte stáročnej okupácie Portugalska moslimami. V čase, keď ich konečne vyhnali, posledný moslimský vodca mal nádhernú dcéru menom Fatima.

Katolícky chlapec sa do nej zamiloval a pre neho ona nielen ostala, keď moslimovia odišli, ale prijala tiež katolícku vieru. Mladý manžel bol zo zmeny tak šťastný, že nazval mestečko kde žili Fatima. A tak na tom samom mieste kde sa naša Pani zjavila v roku 1917 nesie historické spojenie s Fatimou, dcérou Mohamedovou.

Konečný dôkaz vzťahu medzi Fatimou a moslimami je nadšené prijatie, ktoré moslimovia v Afrike a v Indii a hocikde vzdávajú pútnickej soške našej Fatimskej Pani. Moslimovia navštevujú katolícke obrady na poctu Našej Pani, povoľujú náboženským procesiám a tiež modliacim sa pred ich mešitami a v Mozambiku moslimovia, ktorí predtým nekonvertovali, stali sa kresťanmi skoro potom ako u nich postavili sochu panny Márie.

Misionári v budúcnosti budú vidieť, že ich apoštolát medzi moslimami bude úspešný v miere, v akej budú kázať o Fatimskej panne Márii. Pretože moslimovia majú posvätnú úctu k Márii naši misionári by mali byť spokojní s rozvíjať svoju činnosť a vyvíjať práve túto úctu s plným pochopením, že Naša Preblahoslavená Pani prenesie moslimov zvyšok cesty k jej Božskému Synovi.

Ako tí, ktorí stratili úctu ku nej stratili vieru v Božskosť Krista, tak tí, ktorých intenzita úcty k nej vzrastá získajú túto vieru.

Prebraté z "The World’s First Love," by Bishop Fulton J. Sheen, 1952, published by McGraw-Hill Book Company, NY