streda, 6. júna 2007

Rozhovor s J.E. Castrillonom kardinálom HoyosomTridentská omša reprezentuje diverzitu dobier
vyšlo v Die Tagespostvoľne preložil Peter Frišo

Pár slov: J.E. kardinál Dario Castrillon de Hoyos je na čele komisie Ecclesia Dei a je jednou z najvýznamnejších postáv hájacich Tridentskú liturgiu.
Rovnako tak sa zaoberá vzťahmi s Kňazským bratstvom Sv. Pia X.
Zaujímavý rozhovor s týmto významným princom Svätej Cirkvi zverejňujeme.

O: Aké budú dôsledky liberalizácie tradičnej omše?

J.E.: Svätý Otec má extrémnu citlivosť pre liturgickú spiritualitu a snaží sa zachovať poklad Cirkvi - nie pre múzeum ale ako žijúce dedičstvo pre spoločnosť a tak ľudia, ktorí majú cit pre tradíciu budú mať možnosť využívať toto bohatstvo.
Som neustále prekvapený ako mladí ľudia, ktorí predtým nepoznali Starý rítus, objavili jeho pokoj a mystérium. Čo je dôležité, oba ríty nie sú navzájom v protiklade, naopak môžeme rozpoznať krásu a posvätnosť v oboch.

O: Mnohí tradicionalisti sa sťažujú, že biskupi len ťažko berú do úvahy Motu Proprio Ecclesia Dei a neumožňujú hojné slávenie Starej omše. Nie je indult reakciou práve na to?

J.E.: Pápež zo svojej funkcie univerzálneho pastiera túži najprv vyhovieť veriacim oddaným tradičnej liturgii. Nedáva na vonkajší tlak, či petície.

Je to skôr Svätý rítus, ktorý Cirkev celebrovala viac ako tisíc rokov. Nechcem byť tvrdý na mojich episkopálnych kolegov, ktorí protestovali proti žiadostiam Ecclesia Dei. Niektorí z nich nemali kňazov pre svoje nedeľné omše a videli ťažkým slúžiť tradičnú omšu pre malé skupiny veriacich. Motu proprio neuvádza čísla osôb. Niektorí ľudia sa boja liturgického rozštiepenia.
Svätý Otec Benedikt XVI. už ako člen Ecclesia Dei jasne ukázal, že Stará omša nie je ani zlá, ani nie je rozvratná a reprezentuje v obrovskej miere dobré veci.

O: Môže indult podnietiť nové experimenty a formy liturgickej kreativity ?

J.E.: Čo je rozhodujúce je ako Cirkev vedie veriacich a kňazov. Rozmýšľajme o Desatore. Aj keď sú jeho pravidlá jasne formulované, kresťania ich nenasledujú kompletne vo svojich životoch.Ale Desatoro je stále to isté a každý je zodpovedný za jeho plnenie.

O: Kardinál Ratzinger celebroval Starú omšu mnoho krát, prečo tak nespravil pred konkláve ?

J.E.: Viem, že Svätý Otec miluje Starý rítus. Neviem však o jeho rozhodnutiach v súvislosti s jeho osobným slúžením Starej omše a nebudem o tom špekulovať.

O: Podporuje indult ekumenizmus "ad intra" ?

J.E.: Prosím akceptujte, že odmietam termín "ekumenizmus ad intra". Biskupi, kňazi a veriaci Kňazského bratstva Sv. Pia X. /FSSPX/ nie sú schizmatici. Bol to arcibiskup Lefebvre, kto vyslúžil nelegálnu konsekráciu biskupov, čím spôsobil schizmatický akt. Tento akt spôsobuje exkomunikáciu a suspenziu biskupov bratstva. Kňazi a veriaci neboli exkomunikovaní. Nie sú heretici.

Zdieľam názor Sv. Jeronýma, že schizma nasleduje herézu a recipročne. Nebezpečenstvo schizmy je veľké, rovnako ako systematická neposlušnosť Sv. Otcovi. FSSPX získa plnú jednotu s o Svätým Otcom uznaním posvätnosti novej omše.

O: A čo pastorálne rozhodnutia o sviatostiach ?

J.E.: Tu nevidím žiaden problém. Svätý Otec jasne povedal na konzistóriu, že biskupi môžu povoľovať krstenie, birmovanie a sobáše v Starom ríte. Predsa čo platí o Eucharistii platí tiež o ostatných sviatostiach.

Prebraté z

http://thenewliturgicalmovement.blogspot.com/2007/02/another-interview-with-cardinal-hoyos.html