sobota 23. júna 2007

Strata posvätného


Biskup z New Jersey vydal odvážne stanovisko v diecéznom informačnom buletíneJeho Excelencia Biskup Arthur Joseph Serratelli
http://www.patersondiocese.org/page.cfm?Web_ID=2224


Sobota, 23 Jún, 2007
"Vojdite dnes do ktoréhokoľvek kostola pred omšou a poznáte, že ticho, ktoré malo posilňovať tých, ktorí stoja pre Božím stánkom je preč. Rovnako tak Cirkev už nie je posvätným miestom."


V 17tom storočí, Descartes, otec modernej filozofie, odmietol filozofickú tradíciu Aristotela a scholastikov.

Pre Descarta, fakt že myslíme je dôkazom, že existujeme. Cogito, ergo sum.
Odmietol používanie svojich zmyslov ako základ pre poznanie. Tým, že to urobil narušil jednotu medzi mysľou a telom nachádzajúcej sa v klasickej filozofii. Ako plynul čas, toto zranenie sa rozšírilo. Duchovné a materiálne sa rozišlo. Posvätné a sekulárne sa jasne oddelili.

Za modernou filozofiou, iné faktory podporili oddelenie sakrálneho od sekulárneho. Vedecká manipulácia ľudského života skúmavkách znížila rešpekt pre ľudský život ako taký. Život viac pre niektorých nie je posvätným darom od Boha. Rovnako tak rozvod ľudskej sexuality od prokreácie, spojenej s pokračujúcou kampaňou na redefinovanie manželstva pomohlo vyhnať Boha z intímnej sféry ľudského života. Manželstvo neznamená viac posvätnú inštitúciu danú od Boha pre muža a ženu, ktorí s Bohom spolupracujú pri príchode nového života na svet.
Posvätnosť prirodzeného poriadku taktiež ako ako prichádzajúca z rúk vševediaceho Boha je stratená.

Anti-authoritariánsky predsudok, ktorý sme zdedili zo sociálnej revolúcie rokov '60tych vtlačený do mnohých hlbokú nedôveru nie len vo vládu, ale aj v Cirkev. Niektorí tiež odmietajú očividnú ideu hierarchie (doslovne, “posvätný pôvod”) ako spirituálnej autority ustanovenej Bohom.

Ako výsledok, Cirkev znamená pre niektorých, jednoducho len združenie podobne zmýšľajúcich veriacich, ktorí sa organizujú a tvoja svoje vlastné pravidlá a dogmy. A tak, úloha Cirkvi v spirituálnej oblasti je vážne zatlačovaná do úzadia.

Na prvý deň nového milénia, Princ Charles povedal,: "Vo veku sekularizmu, dúfam, celým mojim srdcom, že v novom miléniu rozpoznáme zmysel posvätného vo všetkom, čo nás obklopuje."

Povedal, že dúfa, že toto bude platiť, či v rastúcej úrode, zvýšených počtoch hospodárskych zvierat, stavaných domoch, odstraňovaní chorôb, či vo vzdelávaní mladých. Vyjadril v tomto stanovisku, že sme stratili zmysel pre posvätné.
Žijúc v našom svete, dýchame toxický vzduch, ktorý nás obklopuje. A to aj v najsvätejších priestoroch Cirkvi, sme svedkami straty zmyslu pre posvätné. S entuziazmom ktorý obklopoval Druhý Vatikánsky koncil, bol tu dobre zamýšľaný pokus urobiť liturgiu modernou. Stalo sa banálnym povedať že liturgia má byť primeraná veriacim. Od starých piesní sa upustilo. Gitary nahradili organ. Niektorí kňazi sa tiež pustili cestou liturgickej inovácie, len aby vyskúmali, že to je slepá ulička. A stále, uvedomovanie si vstupu do niečoho posvätného, ktoré nám bolo dané z hora a vytrhlo nás od nás samotných a k mystériu Boha, sa stratilo.
Učiť o Sv. Omši sa stalo vyzdvihovaním komunity. Na omšu sa začalo nazerať ako na „community meal“. Stala sa niečim, čo všetci robili spoločne. Stratila sa predstava obety. Strata úžasného mystéria Eucharistie ako Kristovej obety na kríži. Kňaz nebol viac nazeraný ako špeciálne konsekrovaný. Už nebol odlišným od laikov. A s týmto všetkým, prišlo k hlbokej strate posvätného.
Jeden faktor nemôže vysvetliť úpadok návštevnosti bohoslužieb, uzavierania cirkevných manželstiev, krstov a pohrebov v posledných rokoch. Ale najurčitejšie, strata zmyslu pre posvätné má na tom hlavný podiel.
Vojdite dnes do ktoréhokoľvek kostola pred omšou a poznáte, že ticho, ktoré malo posilňovať tých, ktorí stoja pre Božím stánkom je preč. Rovnako tak Cirkev už nie je posvätným miestom. Príchod na omšu sa niekedy stáva natoľko hlučným ako pri akejkoľvek inej spoločenskej príležitosti. Nie sme schopní urobiť veľa so stratou posvätnosti života v dnešných piesňach a videách. Ale, celkom určitejšie,môžeme urobiť oveľa viac v pomoci iným rozpoznať posvätnosť Božej prítomnosti v Jeho Cirkvi.
V prvý deň tohto milénia, Princ z Walesu vyjadril silné optimistické presvedčenie pre obnovu svätého. Parafrázujúc Danteho, poznamenal: "Najsilnejšia túžba všetkého, a ako prvá vložená do prirodzenosti, je návrat k svojmu pôvodu. A odkedy Boh je pôvodcom našich duší a urobil nás podobných sebe, duša túži nadovšetko po návrate k nemu."
Tam je miesto, kde treba začať v znovu rozpoznávaní posvätného.
pokračovanie nabudúce

Prebrané z The Remnant preložil Peter Frišo