streda 6. júna 2007

Sv. Augustín, Kázeň na Narodenie Pána

Narodením Pána nazývame deň, kedy sa Božia Múdrosť zjavila ako nemluvňa a Božie Slovo bez slov prehovorilo hlasom tela. Predsa však bolo toto skryté Božstvo naznačené mudrcom nebeským svedkom a pastierom ohlásené anjelským hlasom. Pri tejto každoročnej slávnosti teda slávime deň, kedy sa splnilo proroctvo: pravda vyrastie zo zeme... (porov. Ž 85,12). Pravda, ktorá je v lone Otca (Jn 1,18), vyrástla zo zeme, aby bola aj v lone matky. Pravda, v ktorej je obsiahnutý svet, vyrástla zo zeme, aby ju nosili ženské ruky. Pravda, ktorá neporušiteľne živí anjelov blaženosťou, vyrástla zo zeme, aby ju dojčili telesné prsia. Pravda, ktorej nestačia nebesia, vyrástla zo zeme, aby ju vložili do jasiel. Pre čie dobro prišla toľká vznešenosť v toľkej poníženosti? Určite nie pre svoje; ale ako veríme, pre naše veľké dobro.S radosťou teda oslavujme príchod našej spásy a nášho vykúpenia. Oslavujme sviatočný deň, keď veľký a večný Deň z veľkého a večného Dňa prišiel do tohto nášho tak krátkeho časného dňa. Veď či nám mohla od Boha svitnúť väčšia milosť, než keď ten, čo mal jednorodeného Syna, spravil z neho Syna človeka, a tak zo syna človeka spravil syna Božieho? Hľadaj zásluhu, hľadaj príčinu, hľadaj spravodlivosť: a hľaď, či nájdeš niečo iné než milosť...