štvrtok 2. augusta 2007

Reálna Prítomnosť: Posvätný dar

Jeho Excellencia Biskup Arthur Joseph Serratelli

Prebraté z:

www.patersondiocese.org/
article.cfm?Web_ID=2253


Jedno z najvýznamnejších rozdelení medzi Katolíkmi a protestantmi je Eucharistia. Ako rozumieme tomu, čo Ježiš urobil pri poslednej večeri? Aký bol jeho úmysel? Obdaroval Cirkev s jednoduchou pamiatkou svojho utrpenia a smrti v daní chleba a vína ako symbolov paschálneho mystéria? Dal skutočne svoje Telo a Krv svojim učeníkom okolo stola? Dáva dnes svoje Telo a Krv veriacim okolo oltára?

Od apoštolských časov, všetci Ježišovi nasledovníci verili v reálnu prítomnosť. Tak bolo až po zrod protestantizmu v 16tom storočí! Pred Lutherom, tu však bolo niekoľko disidentných hlasov, ktorý odmietali vieru Cirkvi v reálnu prítomnosť.

Veľmi skoro nám Sv. Ignác z Antiochie (110 A.D.) povedal, že gnostici odmietajú veriť v reálnu prítomnosť. Povedal, “Nezúčastňujú sa Eucharistie a modlitieb pretože nevyznávajú. že Eucharistia je Telom nášho Spasiteľa Ježiša Krista, telo ktoré trpelo pre naše hriechy a ktoré Otec, v jeho dobrote znovu vzkriesil ” (List do Smyrny 6:2-7:1). Nakoniec majú osobnú integritu v nezúčastňovaní sa Eucharistie, pretože neakceptujú Cirkevné učenie.

Keď raní Cirkevní Otcovia čítali 1 Kor 10:16–17; Jn 6:32–71; a slová o poslednej večeri (Mt 26:26-28: Mk 14:22-23: Lk 22:19-20; and 1 Kor 11:23-25), interpretovali tieto pasáže doslovne. J. Kelly slávny protestantský historik ranej Cirkvi, stručne sumarizoval ich učenie o reálnej prítomnosti keď napísal, "Ich Eucharistické učenie by malo byť chápané, že od počiatku bolo vo všeobecnosti nespochybniteľne realistické, posvätený chlieb a víno boli považované, zachádzalo sa s nimi a boli prehlásené za Spasiteľovo Telo a Krv" (Early Christian Doctrines, 440).

Prvý trochu významný kresťan, ktorý poprel reálnu prítomnosť bol Berengar z Tours. Žil v 11tom storočí! Bol to mladý kňaz zasiahnutý teologickou školou v Tours z mnohými významnými študentmi, ktorí sa neskôr stali biskupmi a arcibiskupmi. Berengar odmietol vieru, že Ježiš je skutočne a pravdivo prítomný v Eucharistii pod spôsobom chleba a vína. Nazval túto vieru „názorom luzy“. A učil, že Eucharistia je jednoducho symbol Kristovej prítomnosti medzi nami.

Berengarovo učenie v skutočnosti pomohlo Cirkvi. V odpovedi na jeho zamietnutie esenciálneho elementu depozitu viery, Cirkev začala učiť viac extenzívne o reálnej prítomnosti. Dosť zaujímavé je, že v diskusii o jeho učení medzi teológmi a biskupmi, zriekol sa toho, čo pred tým tvrdil najmenej päťkrát.

Nakoniec, na IV. lateránskom Koncile v 1215, Cirkev formálne definovala, že "božskou mocou sú chlieb a víno transubstanciované na Telo a Krv" (canon 1). Doktrína reálnej prítomnosti je jednoducho, zároveň hlboko toto: Eucharistia je Telo a Krv, Duša a Božstvo Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína.

Pod spôsobom chleba a vína. To znamená, že to nie je chlieb, nie je to víno. Je to Telo a Krv Kristova. Aké veľké poškodenie viery Cirkvi, keď sa pri prijímaní hovorí, že víno bude podávané v takom a takom spôsobe, alebo chlieb bude podávaný určitým spôsobom. Prečo nenazývať prijímanie ako tým, čím skutočne je: Telom a Krvou Kristovou?

Štvrtému evanjeliu jasne chýba rozprávanie o ustanovení Eucharistie na poslednej večeri. Ale Ján je hlboko eucharistický vo svojom evanjeliu. Deň potom, čo Ježiš vykonal zázrak rozmnoženia chlebov a rýb, Ján zaznamenáva Ježišovo učenie v synagóge v Kafarnaum. Ježiš otvorene deklaruje, že prišiel, aby nám dal jesť svoje Telo a Krv ako pravé jedlo a pravý nápoj (cf. Jn 6:26-58). Pre mnohých, jeho učenie bolo podivné a ťažko akceptovateľné. Mnohí ktorí ho nasledovali sa stažovali, „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6:60). Niektorí ho prestali nasledovať pre jeho učenie o Eucharisti. Ježiš ich nechal ísť.

“Potom, ako teraz, Eucharistia pripomína "znamenie rozporu" a môže tak byť iba preto, že Boh, ktorý sa urobil „telom“ a obetoval sa pre život sveta uvrhol ľudskú múdrosť do krízy ” (Pápež Benedict XVI, Homília na Sv. Jána Lateránskeho, 7 Jún 2007). Pravé nasledovanie Ježiša zahŕňa akceptáciu posvätného daru Eucharistie. A vlastná viera Eucharistiu ako reálnu prítomnosť otvára cestu pochopenia všetkých dimenzií mystéria a posvätnosti celého nášho života.

Pokračovanie nabudúce

Preložil Peter Frišo