sobota 8. marca 2008

Dr. Martin Luther - a jeho "hlboké" "myšlienky"


Arciheretik Dr. Martin Luther mal niekoľko "hlbokých" myšlienok. Viac výber nižšie:

"Pápeženci umiestňujú v nebi ľudí, ktorí vedeli iba nastavať do radu skutky...Celá ich svätosť je v tom, že sa veľa modlili, veľa postili, veľa pracovali na tom, aby sa umŕtvovali tým, že mali zlú posteľ a veľmi drsné rúcho. Aj psi a svine môžu skoro každý deň praktikovať tento druh svätosti." (Erl., 63, 296, 304 1531)

"Keďže sa nemôžem modliť, môžem aspoň preklínať! Namiesto toho aby som povedal: Posväť sa meno Tvoje, poviem: Prekliate a zneuctené buď meno pápežencov! Namiesto toho, aby som opakoval: Príď kráľovstvo Tvoje, poviem: Nech je prekliate, zatratené a vyhladené pápežstvo! A skutočne sa takto modlím či už perami, či srdcom." (Erl., 25, 107-108)

"Nepripúšťam, aby moju náuku mohol posudzovať ktokoľvek, dokonca ani anjeli. Kto neprijíma moju náuku, nemôže dosiahnuť spasenia. " (Erl., 28, 144, 1522)

"Aristoteles je bezbožný val pápežencov. Jeho etika je najhorším nepriateľom milosti, je to smradľavý filozof, nezbedný sopliak, ktorého treba zavrieť do chlieva alebo do maštale pre oslov, necudný ohovárač, komediant, najprefíkanejší kaziteľ duchov." (Weim., IX, 43, 1510-11)

"Parížska fakulta je synagogou zatratenou diablovi; najohavnejšou rozumovou pobehlicou..."

"Teológovia z Louvainu sú hrubí osli, prekliate svine, bohorúhavé bruchá, epikurejské prasce, heretici, modloslužobníci, stojaté kaluže, prekliaty pekelný var. "

"Rozum, to je najväčší k... diablov, z povahy svojho spôsobu jestvovania je to škodlivý k... ; je to prostitútka, k.... patriaci diablovi, k.... zožieraný svrabom a malomocenstvom, ktorý by bolo treba rozšliapať a zničiť, jeho a jeho múdrosť. Hoď mu hnusu do tváre, aby si ho urobil škaredým.... Zaslúžil by si, ohavník, aby ho odpratali na najšpinavšie miesto domu, do záchodu." (Erl., 16, 142 až 148/1546)

"Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost…

Přesto je ze všech papežských modloslužeb tou hlavní a nejokázalejší. Papeženci totiž tvrdí,

že tato oběť, to jest sám úkon mše, vysvobozuje člověka z hříchu za života i z očistce po smrti

(a to i v tom případě, že tento skutek koná bezbožník a ničema).“ (Druhá část, článek II,

odstavec 1). Luther pokračuje: „Mše je nebezpečná věc, vymyšlená a zavedená bez ohledu na

Boží vůli a slovo, bez Božího příkazu.“ (Druhá část, článek II, odstavec 5). Luther zakončuje

svou rozpravu o mši ve Šmalkaldských článcích následujícím prohlášením: „Stručně řečeno,

mši a všechno, co z ní vzešlo nebo k ní bylo přidáno, nemůžeme strpět a připustit, ale naopak

ji musíme odmítnout, abychom mohli setrvat u prokazatelně čisté svátosti Večeře Páně a

přijímat ji a užívat vírou, podle ustanovení Ježíše Krista.“ (Druhá část, článek II, odst. 29).

Takovéto mše Luther nazývá titulem „modlářské neřádstvo.“ (Šmalkaldské články, druhá

část, článek II, odst. 11).


„Vskutku, přeji si a toužím vidět a slyšet, že tato

dvě slovamše asvátost jsou chápana jako naprosto odlišná, tak jako den a noc, ano, tak

odlišná jako ďábel a Bůh.“ (Luther‘s Works, svazek 38).

„O mši jde, pokud já za své hříchy a hříchy druhých obětuji svátost Bohu, jako skutek

vykonaný lidskou bytostí… o svátost jde, pokud přijímám od kněze tělo a krev našeho Pána

Ježíš Krista ve chlebu a víně.“ (Luther‘s Works, svazek 38).

Luther dále pokračuje a popisuje, jakou reakci by v nás mělo vyvolat slovo mše: „Nechť Bůh

daruje všem vroucím křesťanům takové srdce, aby když uslyší slovo mše mohli být tak

zděšeni, že by udělali znamení kříže stejně tak, jako kdyby viděli ďáblovo znesvěcení. Na

druhé straně, kdyby slyšeli slovo svátost nebo Večeře Páně, měli by tančit z čisté radosti.“

(Luther‘s Works, svazek 38)

Lutherův výrok z roku 1520: Až dosud jsem bezděky hlásal a zastával všechny názory Jana Husa, činil tak bezděčně i Johann Staupitz, zkrátka jsme nevědomky husité, ba i svatí Pavel a Augustin jsou na slovo vzatí husité. „Bůh jistě potrestá svět za to, že světu byla hlásána pravda už před sto lety a byla upálena. (Wylie, sv. 6, kap. 1)

„Právě čtu papežova nařízení a... nevím, je-li papež sám antikrist nebo jeho apoštol, tak velice je v nich Kristus zkreslován a křižován.

Nemohu podřídit svou víru ani papeži ani sněmům, protože je nad slunce jasné, že se často mýlí a navzájem si protiřečí. Proto tedy dokud nebudu přesvědčen důkazy z Písma svatého nebo zdravým rozumem, dokud nebudu přesvědčen těmi statěmi, jež jsem uváděl, a dokud se tím neuvolní mé svědomí vázané Božím slovem, nemohu odvolat a neodvolám, neboť se nesluší křesťanu, aby mluvil proti svému svědomí. Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej. Amen." (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)

„Sám ďábel střežil papežovu tvrz. Kristus však do ní učinil široký průlom a satan byl donucen uznat, že Pán je mocnější než on." (D'Aubigné, sv. 7, kap. 11)

"Pouze uši jsou orgánem křesťana," zní slavný Lutherův metaforický výrok (WA 57 (Žd), 222, 7).

Luther řekl o katolickém spěvu: "Proč by měl mít ďábel všechny pěkné melodie?",

"Svěřuji se, že kdyby si muž přál mít 2 nebo více manželek nezakázal bych mu to, protože to neodporuje písmu."

"Když jsem rozzlobený, daří se mi psát, modlit se i kázat, protože tehdy je celá moje osobnost vzhůru, lépe vnímám realitu a všechna soužení i všechny svody světa ustupují do pozadí."

"V křesťanském lidu není žádné sekty, žádného rozdílu osob, žádného klerika, žádného laika, žádného posvěceného, žádného oholeného, žádného mnicha.

„S lenivými a žravými břichy, která se ani nestarají, ani nesnaží, Bůh nechce mít nic co dočinění.“

"Směle hřeš a ještě směleji věř!"

"My vobec niesme prvi ktori tvrdia, ze papezstvo je kralovstvom antikrista ... lebo pred mnohymi, mnohymi rokmi pred nami, tak mnohi a významní ludia, ktorých su velke mnozstva a ktori si vela pamataju, hovorili tuto istu vec priamo a jasne ...".

„Rozumu budiž svěřen úsudek ve věcech povrchních a světských. Tak si můžeš dobře spočítat, i zapamatovat, že kráva je větší než tele item tři lokte jsou delší než jeden loket… a že střecha se vyjímá lépe na domě než pod domem… Pánbůh nám dal rozum proto, abychom dojili krávy, krotili koně a věděli, že sto zlatých je více než deset zlatých… Ale pokud jde o cestu člověka k blaženosti, o nebeskou podstatu, jakož i o věci víry, nech na pokoji rozum a mlč!“

"Kdybych já byl Žid a viděl, jací hlupáci a mluvkové vládnou křesťanství a vedou ho, byl bych radši sviní než křesťanem."

Martin Luther v depresi pravil: "Jsem jako uleželé hovno, a svět je jedna obrovská prdel. Na každého dojde brzy,"

„Nemůžu se podívat na žádnou ženu, aniž bych ji nepožádal.“

„Kresťanstvo nie je nič iné ako ustavičný cvik ako ustavičný cvik v cítení toho, že nemáš hriechu, hoci hrešíš, že však tvoje hriechy sú prehodené na Krista.“ (OPP:EXEG. LAT., XXIII, 142(1532-1534)

"Potrebné klamstvo, užitočné, pomáhajúce klamstvo, z týchto ani jedno nesmeruje proti Bohu."

(list Luthera Fillipovi Hessenskému)

"Žeriem ako Čech a slopem ako Nemec." (list Katarine Boorovej z 2. jula 1540)

"Božie dielo a reč Božia nám hovoria jasne, že ženy majú byť pre manželstvo alebo prostitúciu." (Weim., XII, 94, 1523)